Licznik wizyt na stronę
Licznik odsłon na stronę
Osoby online na stronę

Słowo od Papieża:
 
-----------------------------------------------------------------------------jest dostępny do pobrania w zakładce "OGŁOSZENIA"

---------------------------------------------------------------

Spowiedź odbywa sie w konfesjonałach.

Oldham: Niedziela (Sw. Patryk)  12.00 - 12.25
              Czwartek POK (kaplica)  17.15 - 17.55

Rochdale: Niedziela 9.15 - 9.55
                 Sobota 17.15 - 17.55
                 Piątek 18.15 - 18.55


-----------------------------------------------------------
Intencje papieskie:

Papieska intencja na październik: O Kościół otwarty na wszystkich. Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Intencja parafialna (Żywy Różaniec):

W intencji wszystkich uzależnionych w różne nałogi i za tych, którzy się już wyzwolili. Niech Duch Św. wspiera ich i ich rodziny w drodze wiary i życiowej stabilności.
-----------------------------------------------------------------------------
Biblijność różańcowej modlitwy.

Różaniec jest modlitwą biblijną, dlatego że rozważane w nim tajemnice - z wyjątkiem dwóch ostatnich - mają podstawę biblijną, ale także dlatego, że odmawiane w nim podstawowe modlitwy zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego. Modlitwa Ojcze nasz jest tą, której Jezus nauczył Apostołów i jest ona wzorem wszelkiej modlitwy chrześcijanina. Dobrze nam znane trzy wezwania Modlitwy Pańskiej: Imię Twoje, Królestwo Twoje, wola Twoja stanowią jej rdzeń. Ponadto Jezus wskazuje w niej także na trzy ważne potrzeby człowieka: chleb powszedni, przebaczenie i wolność duchową. Modlitwa Zdrowaś, Maryjo jest odmawiana w Różańcu po Ojcze nasz. Zdrowaś, Maryjo to początek pozdrowienia anielskiego ze Zwiastowania. Słowa, które powtarzamy w tej modlitwie, powiedział w imieniu Boga wysłannik nieba, archanioł Gabriel. Modląc się tak, wychwalamy Boga w Jego najwspanialszym stworzeniu. Maryja całkowicie uświęciła swoim życiem imię Boże. Zaprowadziła w swej duszy i w swoim życiu Królestwo Boże i wypełniła do końca wolę Bożą. Druga część modlitwy Zdrowaś, Maryjo jest modlitwą Kościoła. Mówi ona o potrzebie wstawienniczej modlitwy Maryi w naszych najważniejszych chwilach życia. Także ta część doskonale wyraża ducha Biblii, ducha ubogich Jahwe - ludzi ubogich jak Maryja. Ona całą swą ufność położyła w łasce Boga i nie miała żadnego innego zabezpieczenia w życiu, jak tylko oparcie w Nim. Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. Dopiero w XIII w. tę frazę biblijną uzupełniono jednym słowem: Jezus. Ono ogromnie ubogaciło ową modlitwę, bo w centrum znalazło się to najważniejsze imię, o którym św. Paweł napisał: Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. Druga zaś część modlitwy Zdrowaś, Maryjo powstała dopiero w XIV w., kiedy w Europie panowała dżuma. W recytowanych słowach pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci. Te dwie rzeczywistości - teraz z godziną śmierci - spotykały się razem w dniach epidemii i sąsiadowały z sobą. Ludzie, szukając ratunku, uciekali się do Maryi. Papież Pius V, znany z modlitewnego wstawiennictwa zwycięskich chrześcijańskich żołnierzy w bitwie pod Lepanto, kazał umieścić tę modlitwę w brewiarzu rzymskim, przez co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła. Modlitwa Chwała Ojcu jest uwielbieniem Boga w Trójcy Jedynego oraz rozwinięciem formuły trynitarnej, wypowiedzianej kiedyś przez Jezusa podczas rozesłania uczniów (zob. Mt 28, 19). Natomiast modlitwa Wierzę w Boga jest formułą wiary. To Symbol Apostolski nazwany tak, bo wiernie streszcza wiarę Apostołów i jest symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego. Także sam znak krzyża z wypowiedzianymi słowami to trynitarna formuła, stosowana najpierw podczas udzielania Chrztu, a potem wypowiadana przy rozpo częciu każdej modlitwy. Czyniony znak krzyża na początku Różańca jest więc wpisaniem naszej modlitwy w długą tradycję modlitwy Kościoła i jest wyznaniem wiary w Trójcę Świętą.
Biuletyn parafialny na październik